Reglementen

Reglementen van de NVOT / Werkgroep Traumatologie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (WT-NOV)

 1. Kwaliteit verbetering van de diagnostiek en behandeling van verse en verouderder letsels van het steun- en bewegingsapparaat (door Nederlandse orthopeden).
 2. Het bevorderen van onderzoek en documentatie van traumatologische aspecten van het steun- en bewegingsapparaat.
 3. Het organiseren van cursussen, congressen en symposia alsmede nascholingsactiviteiten, zoveel mogelijk praktijkgericht. De activiteiten zullen ook toegankelijk zijn voor andere artsen, waaronder algemeen chirurgen.
 4. Het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de traumatologie van het steun en bewegingsapparaat.
 5. De WT-NOV zal nauw samenwerken met buitenlandse werkgroepen, met name met de Scandinavische, Engelse en andere Europese orthopaedische verenigingen en de A.O. International, teneinde een uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken.

Algemene reglementen

Leden
Leden van de WT-NOV kunnen zijn: gewone en buitengewone leden van de NOV die belangstelling hebben voor de traumatologie van het steun- en bewegingsapparaat.

Bestuur
De WT-NOV heeft een bestuur bestaande uit: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vicevoorzitter, een lid-afgevaardigde van het NOV bestuur, een lid-afgevaardigde van de V.O.C.A.
De zittingsduur van de eerste vier genoemde leden bedraagt drie jaar, met de mogelijkheid tot herkiezing voor nog eenzelfde periode. De afgevaardigde leden van het NOV bestuur en de V.O.C.A. hebben zitting zolang zij NOV bestuurslid resp. V.O.C.A.-lid zijn. Twee orthopaedisch chirurgen met als aandachtsgebied traumatologie uit een opleidingskliniek.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:

 • door overlijden
 • door opzegging door het desbetreffende lid bij de secretaris van de WT-NOV. De opzegging gaat in op de laatste dag van het kalenderjaar waarin opzegging heeft plaatsgevonden.
 • bij wanbetaling van de contributie, d.w.z. wanneer het lid gedurende twee jaar geen contributie heeft betaald.
 • door royement, wat kan geschieden door de algemene ledenvergadering. Voor dit besluit is tenminste een 2/3 meerderheid der stemgerechtigde leden nodig.
 • door beëindiging van het NOV lidmaatschap

Geldmiddelen
De geldmiddelen van de WT-NOV bestaan uit:

 • de jaarlijkse contributie
 • giften, legaten
 • andere geldmiddelen

Bij de werving van fondsen zal nauw overleg worden gepleegd met het bestuur van de NOV.

Vergaderingen
Tenminste een maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, bestaande uit een huishoudelijk gedeelte en een wetenschappelijk gedeelte. Over de data van de vergaderingen en het inbouwen van activiteiten van de WT-NOV binnen de NOV wordt geruime tijd tevoren overleg gepleegd met het bestuur van de NOV en de Wetenschappelijke Commissie van de NOV. De huishoudelijke vergaderingen zijn uitsluitend voor leden van de WT-NOV toegankelijk.
Bijzondere algemene vergaderingen kunnen worden gehouden:

 • wanneer het bestuur van de WT-NOV dat nodig acht
 • wanneer tenminste 1/10 van de stemgerechtigde leden daarom schriftelijk verzoekt, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

Elk jaar wordt in de eerste algemene vergadering van de WT-NOV door het bestuur verslag uitgebracht van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, alsmede rekening en verantwoording afgelegd van het financiële beheer. Dit laatste wordt gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit twee leden van de WT-NOV, te benoemen door de algemene vergadering van het voorgaande jaar.

Stemrecht
Alle leden van de WT-NOV hebben stemrecht. In alle zaken beslist, tenzij anders bepaald, de meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Huishoudelijk reglement
De algemene vergadering kan besluiten nemen tot wijziging, respectievelijk uitbreiding van het huishoudelijk reglement.

Ontbinding van de WT-NOV
Ontbinding van de WT-NOV kan geschieden door een besluit van de algemene vergadering. Voor een dergelijk besluit is een 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde leden noodzakelijk. Bij ontbinding is het bestuur van de WT-NOV met de vereffening belast.
Binnen een jaar na het nemen van het besluit tot ontbinding wordt een algemene vergadering gehouden, waarin de penningmeester rekening en verantwoording aflegt. Een eventueel batig saldo wordt aan de NOV overgemaakt.

Huishoudelijk reglement

 1. Tot de taken van het bestuur van de WT-NOV wordt ondermeer gerekend:
  • Het periodiek overleg met het NOV bestuur, andere werkgroepen en commissies binnen de NOV
  • Het onderhouden van contacten met andere werkgroepen en verenigingen
 2. De voorzitter leidt de vergadering. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de vicevoorzitter, is ook deze afwezig, dan wijst het bestuur een lid van het bestuur aan, die zich met de leiding belast.
 3. De secretaris verzorgt de notulen. Bij afwezigheid wordt zijn taak overgenomen door de penningmeester. De secretaris is teven archivaris/bibliothecaris van de WT-NOV.
 4. De penningmeester voert het financiële beheer van de WT-NOV. Een en ander onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 5. De aanmelding van leden geschiedt via de website www.nvot.nl
 6. Stemming in de ledenvergadering. Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken mondeling.
 7. Het bestuur doet voorstellen voor vrijgekomen functies en convoceert de namen op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering. Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden tezamen ter kennis van het bestuur worden gebracht, uiterlijk daags voor de bewuste algemene vergadering.
 8. Voordrachten of demonstraties voor wetenschappelijke vergaderingen dienen te worden aangemeld bij de vicevoorzitter. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een samenvatting van het te behandelen onderwerp van 150-200 woorden.