Doelstellingen

De doelstelling NVOT als werkgroep van de NOV zijn het bevorderen van kennis, expertise en onderzoek op het gebied van letsels van het steun- en bewegingsapparaat en het versterken van de positie van de orthopedische chirurg in de traumazorg.

Het NVOT-bestuur tracht bovengenoemde doelstelling te bereiken door:

 1. Organiseren van congressen en symposia
  Het bestuur is van mening dat het zinvol is de jaarlijkse Traumadagen-organisatie en -participatie met de algemeen chirurgen te continueren. Wij stellen als voorwaarde minimaal 2 vertegenwoordigers van de NVOT in de congrescommissie om de orthopaedische inbreng te garanderen. Daarnaast wil het bestuur de jaarlijkse Our Worst Case bijeenkomst continueren. Wij beschouwen dit als een zeer leerzame bijeenkomst voor AIOS orthopaedie.
 2. Fellowships
  Het bestuur heeft besloten de komende jaren beurzen voor trauma gerelateerde opleidingen te continueren. De voorwaarden voor de financiële ondersteuning zijn aangepast en zijn op de pagina fellowships in te zien.
 3. Initiëren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
  Voortzetting van de jaarlijkse Biomet prijs voor de beste publicatie op traumatologisch gebied. De voorwaarden zijn op de pagina wetenschapsprijzen te lezen.
  Het bestuur is voornemens een onderzoekscommissie instellen, met als werkopdracht onderzoeksvragen de traumatologie betreffende te formuleren en zo mogelijk onderzoeksprotocollen op te zetten. Financiering van expertise (zoals b.v. statisticus, gezondheidswetenschapper, e.d.) kan derhalve deels door de NVOT gedragen worden. Leden worden gestimuleerd in overleg met deze commissie te treden voor het opzetten van onderzoek op traumatologisch gebied.
 4. Bevorderen van samenwerkingsverbanden binnen de traumazorg
  Streven naar Federatie Traumatologie. In nauwe samenwerking met de NVT wordt getracht een overkoepelende federatie op te richten, bedoeld voor diegenen die, op welke wijze dan ook, betrokken zijn bij de traumazorg in Nederland. Het bestuur wil onderzoeken of een internationale traumawerkgroep binnen NOF tot de mogelijkheden behoort.
 5. Publieksvoorlichting
  Het bestuur zal regelmatig aandacht vragen middel het blad “Zorg voor Beweging” om traumagerelateerde onderwerpen voor het voetlicht te brengen. Tevens zal het algemeen toegankelijke website gedeelte voor publiek in de komende jaren worden verbeterd. Bij huisartsgroepen zal worden geïnformeerd of er behoefte aanwezig is om contact met de NVOT te hebben, voor cursussen en nascholing op het gebied van de traumatologie.
 6. Participeren in richtlijnontwikkeling
  Het bestuur of leden van de NVOT zullen blijven participeren in richtlijncommissies de traumatologie betreffende.
 7. Communicatie leden
  Het bestuur zal de contacten met de leden intensiveren. Buiten de 2 ledenvergaderingen per jaar zal het bestuur de leden regelmatig op de hoogte houden van eventuele activiteiten middels email-alerts en een nieuwsbrief met een beoogde frequentie van 1 keer per kwartaal. De website zal aantrekkelijker worden gemaakt door een regelmatig ge-update congresagenda.